การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มาร่วมงานและเป็นประธานประจำกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้

หัวข้อประชุมวิชาการ Section 4 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

This image has an empty alt attribute; its file name is 65706583_2842955059108928_2915589401578831872_n-e1561546295670.jpg
อนิรุตต์ มัทธุจักร์ / เกศศักดิ์ดา / สุริยันต์ จันทร์สว่าง / พรจิต พีระพัฒนกุล / สุธี เชี่ยวยนตร์ศิลป์ / เศรษฐกาล โปร่งนุช
This image has an empty alt attribute; its file name is 65641136_2842955119108922_4060554775622582272_n-e1561551038848.jpg
ดร.ปกาศิต ฮงทอง เลขานุการ และ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา ประธาน ดำเนินการ
This image has an empty alt attribute; its file name is 65636526_2842955222442245_6554310910503026688_n.jpg
รองวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
This image has an empty alt attribute; its file name is 65292559_2842955365775564_9020415139693723648_n.jpg
กล่าวเปิดงานโดยอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รับจ้างงานประชุมวิชาการ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มาร่วมงานและเป็นประธานประจำกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Section 4) รวมทั้งเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้

อัตลักษณ์วัฒนธรรมคนอีสานกับสัมภาระทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: ชุมชนท่าน้ำจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพฯ
Identity of Isan culture with cultural baggage Case study: Chakkrawat waterfront community area Samphanthawong. Bangkok
สุริยันต์ จันทร์สว่าง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การบริหารจัดการมรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี
Management of cultural heritage for cultural tourism Sustainable At Chak Ngaeo Community , Chonburi Province
พรจิต พีระพัฒนกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

การพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนล้อเดี่ยวแบบป้อนกลับด้วยตัวควบคุมดิจิตอลพีไอดี
บนพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวสาหรับรถเข็นผู้พิการ
วรางคณา เหนือคูเมือง เกศศักดิ์ดา ศรีโคตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

การศึกษาการจัดสรรงานประสิทธิภาพสูงด้วยฮิวรีสติกอัลกอริทึม สาหรับระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
The Study of High Performance Task Scheduling Heuristic Algorithm for IoT
จักรพันธ์ ไชยวงศ์, เทพฤทธิ์ ธงเนาว์, ภาณุมาส ใสสุข, เศรษฐกาล โปร่งนุช, ณรงค์ ณรงค์รัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเตาประหยัดพลังงานที่มีการไหลแบบหมุนวนกับเตา KB-5
Comparison on Thermal Efficiency and Emission of Swirl Energy-Saving Burner with KB-5 Burner
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, ภัทราวรรณ ชิมชม, มานะ วิชางาม, กิตติพงษ์ ศรีพนากุล
Anirut Matthujak, Phattharawan Chimchom, Mana Wichangarm, Gittiphong Sripanagul
ห้องปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ลาเจ็ทและการเผาไหม้ (Combustion and Jet Application Research Laboratory, CJARL)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อน้าฝนและน้าท่าในลุ่มน้าปิงและวัง Climate Change Impacts on Rainfall and Runoff in Ping and Wang River Basins
สุธี เชี่ยวยนตร์ศิลป์ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และ ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล
Suthee Chiawyonsin, Chaiwat Ekkawatpanit and Duangrudee Kositgittiwong Kongkitkul
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

This image has an empty alt attribute; its file name is 65086297_2842955299108904_5256436840931524608_n.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Related Posts

Protected: ARV Hackathon 2021

Enter your password to view comments.

leave a comment

Create AccountLog In Your Account