ม.เกษตร ศรีราชา รับรางวัล Best Paper งานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย MENETT2019

ม.เกษตร ศรีราชา รับรางวัล Best Paper งานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย MENETT2019

ม.เกษตร ศรีราชา รับรางวัล Best Paper งานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย MENETT2019

อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา กลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS)​ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา คว้ารางวัลบทความดีเด่น (Best Paper) ในงานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทราราฯ จ.อุดรธานี

เป็นบทความภาษาอังกฤษชื่อเรื่อง Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-joint Robot by using Fuzzy Control System ในวารสารวิชาการ Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME)

รางวัล best paper

Challenging in control of a flexible-joint robot is residual vibration due to non-linearity and flexibility of a joint. Furthermore, in a 2-DOF serial flexible-joint robot, there is interaction of Link-1 control and Link-2 control. In this research, the prototype flexible-joint robot was designed and tested. The flexible-joints have springs and flexible couplings. Conventional PID controller, which is widely used in industry, can be used in the robot with limited performance. Two PID controllers separately control the Link-1 and Link-2 link position. From the experiment tests, there is high interaction between each link. Control action of the Link-2 link affects higher residual vibration of the Link-1. Fuzzy controller was designed as a parallel compensator to reduce the oscillation. The movements of the Link-2 link are used as the fuzzy inputs. The controller generates the control input of the Link-1 that cancels the residual vibration of the Link-1. The proposed controller showed superior performance of position tracking and less vibration compared to the PID controller. Keywords: Fuzzy Control, Flexible- joint Robot, Residual Vibration

The prototype flexible-joint robot was designed and tested. The mathematics model of the robot was described. The conventional PID controller has limited control performance. In this control problem, there was found that the action of the Link-2 generated high residual vibration of the Link-1. The fuzzy controller was design to cancel the residual vibration of the Link-1. The proposed controller reduced both overshoot and settling time compare to the PID controller.

บรรยากาศในงานประชุมวิชาการ
การนำเสนอในหัวข้อวิจัย

The future work is to integrate conventional vibration suppression methods using natural frequency, like input shaping or command shaping, and intelligence control system.

บรรยากาศงานรับรอง

leave a comment

Create AccountLog In Your Account