โครงงานบันทึกการเข้าออกของรถและการบริหารจัดการสั่งอาหาร

โครงงานบันทึกการเข้าออกของรถและการบริหารจัดการสั่งอาหาร

ผู้พัฒนา บริษัท ยูโฟริช จำกัด โดย คุณวีระวัฒน์ ศรีอุฬารวัฒน์ และทีมงาน

ทีมที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 1. ความเป็นมา
  ทางบริษัทเห็นปัญหาของการทำธุรกิจในปัจจุบันซึ่งพบว่าจะมี LINE ธุรกิจที่จะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันเราจะแยกระบบ การติดตามลูกค้าเช่นการ บันทึกการให้บริการการจอดรถ ซึ่งจะใช้คนเป็นหลัก เส้นทางบริษัทก็สนใจพัฒนา ระบบดังกล่าวขึ้นมาใหม่ให้มันมีความอัจฉริยะมากขึ้นโดยใช้ระบบการ ประมวลผลภาพเข้ามาร่วมกับการจัดเก็บฐานข้อมูล
  นอกจากนี้ยังคิดกระบวนการใหม่ก็คือกัน จัดการสั่งอาหาร โดยการรับข้อมูลมาจากลูกค้าผ่านระบบดิจิตอล โดยที่ ทำการ ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดการเตรียมวัตถุดิบในการเตรียมอาหาร เตรียมการปรุงอาหารให้ทันท่วงที
 2. เป้าหมาย
  ทางบริษัท ต้องการออกแบบระบบประมวลผลภาพ เพื่อบันทึกการเข้าออกของรถแต่ละคัน โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้คนในการให้บริการ โดยใช้ระบบ กล้อง และการบริหารจัดการภาพ ตัวนำมาเชื่อมโยงเพื่อจัดเก็บค่าบริการในการจอดรถ และนอกจากนี้จะสามารถทำให้ เชื่อมโยงข้อมูลไปยังร้านค้าต่างๆได้ทันทีทันใด เพื่อสามารถบริหารจัดการการทำธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว
  โดยระบบดังกล่าวจะ สอดคล้องกับ การจัดเตรียมอาหารโดยที่นำข้อมูลมาจากลูกค้าเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อจะนำข้อมูลไปบริหารจัดการต่อ
 3. ความรู้จากการอบรมที่ใช้ในการพัฒนางาน
  ศึกษาอุปกรณ์ ใช้เซนเซอร์ กล้องบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยใช้กล้อง USB
  โปรแกรมพื้นฐาน โปแกรม OpenCV ประมวลผลภาพ
  โปรแกรม tesseract ประมวลผลตัวอักษรจากภาพ
  ประยุกต์ใช้โปรแกรมอัจฉริยะ
 4. ผลสำเร็จของงานประโยชน์ที่ได้รับ
  โดยได้ใช้ความรู้จากที่อบรมในหลายๆ ส่วนได้แก่ การใช้โปรแกรม Open CV ในการประมวลผลภาพการรับภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นภาพที่ผ่านจากการเชื่อมต่อผ่าน USB การวิเคราะห์ภาพโดยใช้เครื่องมือเช่น โปรแกรม OpenCV ประมวลผลภาพ โปรแกรม tesseract ในการประมวลผลตัวอักษรจากภาพ ซึ่งก็ได้แก้ไขปัญหา การตีกรอบภาพที่มีขนาดเล็กจนเกินไปรวมถึงการประมวลผลตัวอักษรในตัวแรกที่เกิดปัญหาขึ้น
  การสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโดยได้ทดสอบการทำงานของฐานข้อมูลต่างๆ ทำการบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสม ทำการบันทึกเวลาเข้าออกให้สอดคล้องกับป้ายทะเบียน ของรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมโยงทางระบบฐานข้อมูลและการจัดการภาพ

ประมวลผลภาพ บันทึกการเข้าออก ทำโปรแกรมเพื่อเก็บค่าบริการจอดรถ
ตัวระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้นั้นก็สามารถประยุกต์ใช้กับการรับข้อมูลเพื่อที่จะสั่งอาหาร โดยเมื่อลูกค้าทำการสั่งอาหารก็จะส่งข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลโดยทีนี้ก็จะใช้ระบบโปรแกรมอัจฉริยะในการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนอาจจะจำเป็นจะต้องเตรียมวัตถุดิบให้เหมาะสม เป็นการเตรียมการปรุงอาหารให้ทันเวลา

 1. ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • ลดการใช้พนักงานลดลง 1 คน ประมาณการการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 250,000 บาทต่อปี
 • ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จากจดด้วยพนักงาน
 • ได้ข้อมูลตรงเวลารวดเร็ว สามารถปรับปรุงการทำงาน การประหยัดค่าใช้จ่ายพนักงาน การลดความผิดพลาดในการทำงาน และการต่อยอดธุรกิจและการต่อจากโครงการจากความรู้ ประมาณการผลกำไรได้ 1,000,000 บาทต่อปี และสามารถต่อยอดเพิ่มได้อีกในอนาคตและขยายผลได้ในขนาดอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น

ทีมที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Related Posts

Create AccountLog In Your Account