คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) / EEC

คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) / EEC

คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC)

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC-HDC ได้มอบนโยบายการจัดตั้ง ENMEC ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (EEC Mechatronics Network Center) ที่สำนักวิศวฯบางพระ เป้าหมายเพื่อร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ยกระดับบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรม 4.0 ทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ สร้างผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รองศาสตราจารย์ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO

สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการ EN-TECH ผู้บริหาร EN-TECH วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง RAAS

เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ / ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีอัตโนมัติสถาบันไทย–เยอรมัน

วารินทร์ ชลหาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดิจิตอลเคเบิ้ลเพชรบูรณ์ ประธานกลุ่มเคเบิล ดิจิตอล

ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต / ข้าราชการพลเรือน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชวลิต ปัญญาอิสระ / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นพรุจ เขียวนาค / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เบญจมาศ สุวรรณทัต / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ณิชากร ทองเปลว / สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Create AccountLog In Your Account