ประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ / กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช (ด้านกิจการโทรคมนาคม)​

ประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ / กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช (ด้านกิจการโทรคมนาคม)​

6 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำเสนอผลการทดสอบการประยุกต์ใช้คลื่น 5G กับภาคอุตสาหกรรมในกรณีศึกษาเบื้องต้น ในการประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​ กับ พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ และทีมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช (ด้านกิจการโทรคมนาคม)​ โดยได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผู้ที่มีความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เล็งถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ปรับตัวใหม่ตามยุทธศาสตร์ประเทศ สอดคล้องกับการปรับตัวของโลก โดยเฉพาะที่เร่งตัวอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างงาน สร้างคน สร้างผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก #EEC การศึกษาเชิงลึก ถึงแก่นแท้ เท่านั้นถึงนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อม สถานที่ คน และทรัพยากรต่างๆ สำหรับเทคโนโลยีใหม่ การมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง ถึงมองเห็นแนวทางที่ชัดเจนของโลกใหม่ห้องทดสอบ 5G

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา  เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาในการประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา นำเสนอผลการทดสอบการประยุกต์ใช้คลื่น ๕G กับภาคอุตสาหกรรมในกรณีศึกษาเบื้องต้น ณ. โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา

ถ่ายรูปร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา วิทยากรต้อนรับพันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม​ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

รายละเอียด พื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประชุม รับฟังความคิดเห็น 5G

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา เป็นวิทยากรต้อนรับพันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม​ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

หนังสือขอบคุณ

11 มกราคม

มีนัดกัน 11 มกราคม/ 14 มกราคม/ 18 มกราคม 2565 ประชุมประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ ข้อประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ 5G

https://www.facebook.com/watch/?v=7011985405540240

18 มกราคม 2565

ประชุมกลุ่ม 5G ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ และทีมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช (ด้านกิจการโทรคมนาคม)
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา – คณะกรรมการ 5G Sandbox มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ดร.อภิศักดิ์ จุลยา – รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ – Chief Technology Officer (CTO), Carrier Network Business Group บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวิศรุต/ คุณโชติวัฒน์/ คุณราชาวดี/ คุณณัฐพงษ์/ คุณกฤษฏา – บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ทีมสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5G จะมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ จำเป็นต้องการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ รวบรวม use cases ที่คล้ายกันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ต่อได้ การนำ 5G ไปเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรด้วยกันและไปเชื่อมต่อกับผู้ปฎิบัติการ โดยคลื่นที่มีการพัฒนาจาก mobile internet เป็น tactile internet
เนื่องจากประเทศไทยเดิมเป็นการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้งาน แต่การใช้คลื่น 5G จำเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องเทรนคนให้เก่งที่จะเข้าใจ รวมทั้ง Start-up ที่สามารถประยุกต์ใช้ การผลักดันทำ R&D ของภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ เพื่อเป็นการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี

ประชุม Online

ประชุมเดี่ยวสัมมนา (Focus Group)​ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ
https://youtu.be/-OaHoVYcpKM

ประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ
https://youtu.be/B5Xw1HAiVys

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง / RAAS
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ /RASE
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / KU Sriracha

Related Posts

Create AccountLog In Your Account