การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021

กิจกรรมอบรม

ช่วยลงทะเบียน ตามนี้ครับhttps://forms.gle/LwM1c25s3Ph1Hkk9A

(ทีมA2)Vision SLAM /Laser SLAM/ Machine Vision

SLAM

(ทีมB1)Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) คืออะไร

(ทีมB2)The Point Cloud Library (PCL) PCL library part1

(ทีมB3)The Point Cloud Library (PCL) PCL library part2

การแข่งหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.KMUTNB RoboAC-กล้วยน้ำหว้า – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


2.ฉลามวิทย์ Robotics – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ความก้าวหน้าครั้งที่1ฉลามวิทย์ Robotics / วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส / จ.ชลบุรีหุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม


3.Chump learnt – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความก้าวหน้าครั้งที่1Chump learnt / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / กทม.หุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้าครั้งที่2
Chump learnt / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / กทม.
หุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม


4.RAAS-1 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


5. Mongkol 193 – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความก้าวหน้าอื่นๆ

ความก้าวหน้าครั้งที่1Mongkol 193 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / กทม.หุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

หุ่นยนต์สาหรับโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลิตผล

ทางการเกษตร มีโควต้า 10 ทีม
1.RASEngi – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทางการปศุสัตว์ มีโควต้า 5 ทีม


1.ฉลามวิทย์ Robot – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

การแข่งหุ่นยนต์ทางพาณิชย์

หุ่นยนต์จัดการด้าน Warehouse คลังสินค้า และ ด้านLogistic

1.BURL – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความก้าวหน้าครั้งที่1BURL / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / กทม.หุ่นยนต์จัดการด้าน Warehouse คลังสินค้า และ ด้านLogistic

ความก้าวหน้าครั้งที่2 BURL / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / กทม.หุ่นยนต์จัดการด้าน Warehouse คลังสินค้า และ ด้านLogistic


2.แมคคาทรอนิกส์ ทรานสปอร์ต – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


3.KMUTNB RoboAC-กล้วยหอม – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


4.ATTRA – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


5.Macaca mulatta – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชา

Related Posts

Create AccountLog In Your Account