หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ม.เกษตร ศรีราชา

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ม.เกษตร ศรีราชา

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ม.เกษตร ศรีราชา

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)
Robotics and Automation System Engineering

ดูรายละเอียดหลักสูตร (English)
ภาพกิจกรรมปี 2563
Curriculum (ภาษาไทย) Visit

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)
Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation System Engineering (International Program)

หลักสูตรสหวิทยาที่คัดสรรเนื้อหาที่สำคัญและเท่าทันยุคสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอนาคตในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในระดับสากล สอนให้มีความชำนาญให้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบระบบอัตโนมัติ ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสหกิจศึกษา เรียนรู้จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ บรูณาการความรู้จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมาถ่ายทอดความเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสหกิจศึกษา ลงมือปฏิบัติงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในภาคปลายของชั้นปีที่ 2 ถึง 4 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ในหลายรายวิชา

เนื้อหาที่สำคัญ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต
การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา
การออกแบบ วิเคราะห์ และการผลิตฃิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร
ระบบปัญญาประดิษฐ์และการเทคโนโลยีภาพในอุตสาหกรรม

– วิศวกรที่มีความรู้ด้านหุ่นยนต์และออโตเมชั่นเท่านั้นถึงเป็นผู้นำ
– การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเน้นให้วิศวกรต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เพื่อทำงานในบริษัทต่างชาติ
– โดยหลักสูตรนี้มีการสอนอบรมภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
– นิสิตเรียนด้วยหลักการ Project-Based คือให้ทำงานในรายวิชาเพื่อเรียนรู้ และโครงงานตลอดสามปีการศึกษา
– นิสิตได้ทำงานจริงหนึ่งภาคการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา

เชื่อมโยงโลกด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
Robotics and Automation Engineer Bachelor Degree Program (International Program)

 • วิศวกรที่มีความรู้ด้านหุ่นยนต์และออโตเมชั่นเท่านั้นถึงเป็นผู้นำ
 • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเน้นให้วิศวกรต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เพื่อทำงานในบริษัทต่างชาติ
 • โดยหลักสูตรนี้มีการสอนอบรมภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
 • นิสิตเรียนด้วยหลักการ Project-Based คือให้ทำงานในรายวิชาเพื่อเรียนรู้ และโครงงานตลอดสามปีการศึกษา
 • นิสิตได้ทำงานจริงหนึ่งภาคการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา
 • มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อให้นิสิตทำสหกิจและนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • หลักสูตรนี้คัดสรรเนื้อหาที่สำคัญที่สุด และวิชาที่ทันสมัยที่สุด ได้แก่
 • Automation and SCADA
 • CAD-CAM-Machine Design
 • Industrial Robots
 • Computer Vision
 • Artificial Intelligent (AI)
 • Circuit Design-Micro Controller
  ดำเนินการเรียนการสอนและดูแลโดยอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, และวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ

Curriculum highlights

Practical : Cooperation with leading companies in the Eastern Economic Corridor.
Practical : Students will get opportunities to solve real industrial problems through the Cooperative Education Program.
Practical : practical experience in industrial sector through the -Cooperative Education Program.
Practical : Industrial robots and instruments are used in courses allowing students to gain experience through practical learning in automation system design.
Experience : Learning through various Project-Based Learning courses.
Experience : Learning by doing through engineering projects from the 2nd to 4th academic year.
Experience : Student will gain knowledge through learning by doing scheme supported by domestic and international professors and experts.
Experience : Visiting professors from international universities to transfer modern technological knowledge.
Modern course : The multidisciplinary curriculum contains important and up-to-date contents in order to support the personnel demand in the Eastern Economic Corridor.
Modern course : English is used as the medium of instruction preparing graduates for international careers.
Modern course : The curriculum integrates knowledge from various fields of engineering; mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering and industrial engineering.
State-of-the-art : The program is the up-to-date program consists of mechanical, electrical, control, computer, and industrial application; , state-of-the-art, and modern course.
State-of-the-art : The government also supports our campus and our university to work with industry in East Economic Corridor (EEC) as well as the campus is now only one of 5G test bed in EEC.
State-of-the-art : Our professors worked with industrial companies to achieve better research innovation and academic.

The tuition fee of each semester is 46,700 Baht.
(First semester tuition fee is 47,600 Baht)
(Cooperative semester tuition fee is 30,000 – 4x,xxx Baht)

ความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กดอ่านบทความตัวอย่างสหกิจศึกษา

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
ทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสหกิจศึกษา

– มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อให้นิสิตทำสหกิจและนักเรียนแลกเปลี่ยน
– หลักสูตรนี้คัดสรรเนื้อหาที่สำคัญที่สุด และวิชาที่ทันสมัยที่สุด ได้แก่

– Automation and SCADA
– CAD-CAM-Machine Design
– Industrial Robots
– Computer Vision
– Artificial Intelligent (AI)
– Circuit Design-Micro Controller

ดำเนินการเรียนการสอนและดูแลโดยอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, และวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ

คลิ๊กบทความตัวอย่างการแข่งขันหุ่นยนต์การเกษตร

ลงมือปฏิบัติงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในภาคปลายของชั้นปีที่ 2 ถึง 4

This year will be a great year for new young generation. Today, world is linked by new technology such as computer, internet, robots and automation systems. In Thailand, EEC or east economics corridor is now setup, and the robotics and automation systems will make a business run!
Apply for Robotics and Automayion Systems Engineering International Program at Kasetsart University Sriracha.

The multidisciplinary curriculum contains important and up-to-date contents in order to support the personnel demand in the Eastern Economic Corridor. English is used as the medium of instruction preparing graduates for international careers. Industrial robots and instruments are used in courses allowing students to gain experience through practical learning in automation system design. Furthermore, students will get opportunities to solve real industrial problems through the Cooperative Education Program. Student will gain knowledge through learning by doing scheme supported by domestic and international professors and experts. The curriculum integrates knowledge from various fields of engineering; mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering and industrial engineering.

Core contents
-Industrial Robots and Applications in Manufacturing
-Industrial Control and SCADA
-Design, Analysis, and Manufacturing of Machinery Parts
-Artificial Intelligence and Industrial Imaging Technology

#admission #วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา #TCAS4 รหัสสาขา 00220263063 ลำดับที่ 324 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.วิศวกรรมศาสตร์ ONET-3 20, ONET–4, PAT-3 20.

เปิดรับนักเรียนทั่วประเทศ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS ดูข้อมูลได้ที่ https://admission.ku.ac.th/
ลิงค์สมัคร TCAS รอบ 5 https://qa.src.ku.ac.th/Admission/register2_5.php

For more information. contact
www.eng.src.ku.ac.th
and
www.fb.com/robot.ku.src (messenger)
Asst.Prof.Dr. Kittipong Yaovaja
kittipong@eng.src.ku.ac.th

https://www.facebook.com/Robot.KU.SRC/videos/2417982341813338/
นักร้อง : เอ นาวา, สโมสรดนตรีสากล ม.เกษตร ศรีราชา
เนื้อเพลง ดนตรี: ผศ.ดร.บุญธรรม วงศ์ไชย (วิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตร ศรีราชา)
ตัดต่อ : อ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา (วิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตร ศรีราชา)
ดนตรี เสียง : Space Flower (ม.เกษตร ศรีราชา)​
Space Flower ม. เกษตร ศรีราชา: click

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account