วิชา Mechatronics ปี 66 ภาคปลาย ป.โท Robotics ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วิชา Mechatronics ปี 66 ภาคปลาย ป.โท Robotics ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

เปิดเทอมแล้ว ป.โท ภาคพิเศษ Robotics ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) เรียนให้ครบ 2 ปีกันนะครับ

…….

เทอม 1/1- 01208597 สัมมนา (Seminar)

เทอม 1/1- 01208596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (Selected Topics in Mechanical Engineering) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

ศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

เทอม 1/1- 01208583 วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี /ดร.วโรดม ตู้จินดา (วิศวกรรมเครื่องกล)

เทอม 1/1- 01208577 ระบบเครื่องกลไฟฟ้า (Mechatronics)

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา (วิศวกรรมเครื่องกล ศรีราชา)

….

เทอม 2/1- 01208597 สัมมนา (Seminar)

เทอม 2/1- 01208596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (Selected Topics in Mechanical Engineering) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things)

ดร.ชวณัฐ นาคะสันต์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

เทอม 2/1- 01208571การออกแบบเครื่องจักรกลเชิงปฏิบัติ (Practical Machinery Design)

ผศ.ดร.อรรถพล ชัยมนัสกุล (วิศวกรรมเครื่องกล ศรีราชา)

เทอม 2/1- 01208598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robot Operating System, ROS)

คุณภูวนาถ เผือกทอง

….

เทอม 3/1 – 01208597 สัมมนา (Seminar)

เทอม 3/1 – 01208598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics)

ผศ.ดร.พงศ์ธร (วิศวกรรมเครื่องกล)

เทอม 3/1 – 01208587 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control)

รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอม 3/1 – 01208579 อุปกรณ์และการประมวลสัญญาณสำหรับการวัดทางกล (Instruments and Signal Processing in Mechanical Measurements)

คุณเฉลิมพล (บริษัท TechSquare)

เทอม 4/1 – 01208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล (Research Methods in Mechanical Engineering)

รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย (วิศวกรรมเครื่องกล)

เทอม 4/1 – 01208529 การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง (Advanced Machine Design)

คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ (บริษัท Eureka)

เทอม 4/1 – 01208696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล (Selected Topics in Mechanical Engineering) การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning)

รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล (วิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอม 4/1 – 01208511 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำหรับวิศวกรเครื่องกล (Engineering Analysis for Mechanical Engineers)

รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย (วิศวกรรมเครื่องกล)

…ป.โท ม.เกษตศาสตร์ บางเขน

…เรียนรู้คู่ลงมือทำ mechatronics ด้วย matlab & simulink เป็น tool พร้อมทำงานออกแบบทางวิศวกรรม ทดลองเซนเซอร์ ตัวควบคุม Arduino Hardware Package ปรับพื้นฐานจนทำงานให้ใช้เครื่องมือ Simscape โปรแกรมสำหรับออกแบบงานทางวิศวกรรม เพื่อการวิจัยและพัฒนา

…ป.โท ม.เกษตศาสตร์ บางเขน เรียนวันอาทิตย์ ในช่วง Christmas ก็จะหายๆ กันบ้าง แต่ก็ยังมาลองทำโปรแกรมกัน มาลงเรียนกันได้ครับ

เรียน ป.โท Robotics กับเรา

วันนี้ต่อโปรแกรม matlab & simulink.

การรับสัญญาณประเภทต่างๆ

การ Calibration Sensor การโปรแกรมต่างๆ

Hardware – Software, Project-based.

มีเพื่อนเก่งๆ ช่วยกันทำโครงงาน

ทำไม่ได้ไม่เป็นไรมีเฉลยให้ครับ

เรียนอัพเดทความรู้ หลักสูตร Robotics ป.โท ม.เกษตร

หลายท่านทำงานและเรียนไปด้วย ตั้งแต่นิสิตจบใหม่ ถึงวัยทำงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หลายๆ ท่านทำงานด้านวิศวกรมาหลายปี

นักเรียนท่านนึงพี่เขาเล่าว่าอายุ 65 แล้วทำงานด้วย 5 วัน แล้วก็เรียนด้วยอีก 2 วัน เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ สนุกๆ นี่ครับ ก็เรียกว่า life-long learning จริงๆ …มาอัพเดทความรู้ เพื่อได้ไปถึงปลายขอบเขตของความรู้กัน

สัปดาห์นี้ยังนัดผู้ปกครองมา พาลูกอายุ 13 ปีที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยอยู่ นั่งคุยกันเป็น ชม. พี่เขาวางแผนการเรียนให้ลูก และมาปรึกษาแนวทางการเรียนรู้ ป.ตรี ป.โท ป.เอก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จริง อะไรที่ไม่ work ในระบบการศึกษาเดิมเราทราบดี ทำให้การเรียนรู้เพื่อสิ่งที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อนๆ อย่ารีรอตามหลังใคร มาเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีกันได้แล้วครับ สร้างนวัตกรรมใหม่ไม่ได้ยากเกินไป

Related Posts

Create AccountLog In Your Account