งานสอน (Lecture)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา 

Robotics
Robotics Exploration – English
Industrial Robot Applications – English

Measurements and Control
Engineering Measurements – English
Control Engineering for Robotics – English
Smart Embedded System in Robotics – English
Design and Analysis of Mechatronics System -English
การวัดทางวิศวกรรม – ภาษาไทย
แมคคาทรอนิกส์ – ภาษาไทย
การออกแบบแมคคาทรอนิกส์ – ภาษาไทย
การควบคุมแบบฟัซซี่ – ภาษาไทย
การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง – ภาษาไทย

พัฒนาวิชาการ SCADA
พัฒนาวิชาการ SCADA ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา

Vehicle Dynamics
พลศาสตร์ยานยนต์ (Vehicle Mechanics) – ภาษาไทย
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Dynamics and Engineering) – ภาษาไทย

R&D
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods) – ภาษาไทย
วิจัย (Thesis) – ภาษาไทย/English

งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา

รายวิชาแลป
Mechanical Engineering Lab 2
Mechanical Engineering Lab 3
Boiler Control Demonstration
Engine Performance
Flash Point and Fire Point
Basic Industrial Robot

วิชาอื่นๆ
Automatic Control (Classic)
Engineering Drawing
Basic Principle of Mechanical Engineering (Statics / Dynamics)

ผลงานนักเรียน (Link)

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี ม.เกษตร ศรีราชา หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

ปริญญาโท (ภาคค่ำ) ม. เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เรียนวันอาทิตย์ วิศวกรรมเครื่องกล ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ)

ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรที่น่าสนใจ

B.Eng in AiCE Program : https://www.cmkl.ac.th/aice/overview

รายวิชาต่างๆ Old

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

….. เรียนแล้วไม่ทำ ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้
รู้แล้วไม่ทำ ไม่ถือว่ารู้จริง -Steven R. Covey
…… เตรียมชุดบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ไว้ 1 โหล พิเศษเฉพาะสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Lecturer-Link

Create AccountLog In Your Account