Research and Academic Services Project / Committee

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัย RAAS

โครงการวิจัย

–   หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ, ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2565-2566)
–   หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง, สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2563-2565)
 –   ผู้ร่วมวิจัย โครงการการพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามทรัพย์สินด้วยระบบบอกตำแหน่งแบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีวงกว้างพิเศษในโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร (2563-2565) 
 –   ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สาย และแพลตฟอร์ม Big data analytic สำหรับสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรแปลงใหญ่, กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2563-2564) 
 –   หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัยระบบจัดเรียงกระดาษรองอบอัตโนมัติ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
–   ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยต้นแบบเครื่องวัดการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
 –   ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยการออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
 –   ผู้ร่วมวิจัย   โครงการวิจัยระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า (Drive Training System Using Train Driving Simulator) ทุนวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) ปี 2561
 –   หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัยการออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ (ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2560)
–  ผู้วิจัย  แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน ด้วยลดฝุ่นจากเครื่องยนต์ดีเซล
–  คณะทำงาน หุ่นยนต์ 3 มิติสำหรับปลูกพืช กระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี 2561
–  คณะทำงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบอำนวยการยิง (Fire Control System) ระยะที่ 2 ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560
–  คณะทำงาน การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเก้าอี้ที่สามารถชดเชยอาการโคลงของเรือได้ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “Anti-seasickness marine transfer” / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 –  ผู้วิจัย   การพัฒนากล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเชื้อเพลิงร่วมด้วยระบบควบคุมขั้นสูง
–  คณะทำงาน  การพัฒนาโปรแกรมระบบอำนวยการยิง (Fire Control System) ระยะที่ 1 ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559
–   ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยกล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ (ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2559) 
 –   ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย DDF ECU Development and Engine control , บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน / มกราคม 2011 – ธันวาคม 2011
 –   ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย Rapid Prototype Controller of Diesel-Dual-Fuel Engine in Commercial Pick-up Truck, บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน / มกราคม 2010 – ธันวาคม 2010
 –   ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย Advanced Control Algorithms of Diesel-Dual-Fuel Engine, บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน / มกราคม 2009 – ธันวาคม 2009
 –   ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย หุ่นยนต์สองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2552
 –   ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย หุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2552

โครงการบริการวิชาการ / คณะกรรมการ

–  คณะกรรมการ Area Chair ทางด้านหุ่นยนต์ ICA-SYMP 2023 IEEE CSS Thailand
   –  คณะกรรมการนโยบายศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ (ENMEC) คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC)
 –  คณะทำงาน โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติที่มีระบบนำทางอัจฉริยะวิ่งภายในและภายนอกโรงงาน (2564-2565) 
   –  คณะทำงาน การพัฒนาการอบรมด้านระบบอัตโนมัติและระบบเครือข่ายในการผลิตแบตเตอร์รี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด TESM ปี 2563
   –  คณะทำงาน การพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงระบบออโตเมชั่นสำหรับโรงงานผลิตแป้ง บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด ปี 2563
–  ผู้ร่วมวิจัย / คณะทำงาน ระบบเฝ้าระวังการใช้งานและคาดคะเนสภาพสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถหัวลาก ทุน วช โครงการทุนพัฒนาศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ (การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์) ทุน สกอ ทบ ปี 2563
    –  คณะกรรมการ 5G /ผู้รับผิดชอบห้องทดสอบ 5G เชื่อมโยงระบบอัตโนมัติด้วยเครือข่าย 5จี (5G sandbox) ปี 2563
 –  หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแบบสกาดาสำหรับกระบวนการโพลิเมอไรเซชัน (ไทยโพลิเอททีลีน, SCG), บริษัท เบรฟ เทคโนโลยี จำกัด ปี 2563
    –  คณะทำงานพัฒนาและวิจัยระบบออโตเมชั่นสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
    –  ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาวิชาการจำลองสถานการณ์ทดสอบทุ่นลอยน้ำ ระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ, บริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ปี 2562
    –  ที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562
  –  คณะทำงาน โครงการปรับปรุง dynamometer กระทรวงวิทยาศาสตร์ ของรถแทรกเตอร์ ปี 2561
    –  ที่ปรึกษาในการออกแบบอุปกรณ์กันตกจากที่สูง แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานในโครงการออกแบบระบบทางกลและทดสอบวัสด (โครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 2560)
    –  คณะทำงานพัฒนาและวิจัยโครงการจ้างออกแบบพัฒนาระบบควบคุมแบบสกาดาสำหรับกระบวนการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยา (PTT GC / Vistec) , บริษัท Brave Technology
  –  นวัตกรรมแบบจำลองระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2561
   –  คณะทำงานพัฒนาและวิจัยโครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบวัดเสียงและการสั่นสะเทือนแบบ Real-time สำหรับการทดสอบมอเตอร์ต้นแบบ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Thailand’s National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC NSTDA) ปี 2560
    –  คณะทำงานพัฒนาวิจัยการศึกษาระบบควบคุมของรถถัง
    –  คณะทำงานพัฒนาวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมการยิงสมัยใหม่ของป้อมปืนทางทหาร
    –  คณะทำงานพัฒนาและวิจัยระบบการจำลองการขับขี่รถไฟฟ้า บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน (บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด) 
    –  คณะทำงานพัฒนาและวิจัยระบบการจำลองการขับขี่รถไฟฟ้า BTS ระบบ Train Driving Simulation และ Train Monitoring 
    –  คณะทำงานพัฒนาระบบแขนกลอุตสาหกรรมร่วมมือระหว่างบริษัทซิเลสติกา (ประเทศไทย) จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ,จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์ซิเลสติกา ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2558

ภาพรวมการวิจัย บริการวิชาการ และความร่วมมือทางวิชาการ

    –  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
   –  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
   –  3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  –  4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
   –  5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
    –  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (และระบบอัตโนมัติ)
    –  7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิกติกส์ (และอวกาศ)
        อุตสาหกรรมระบบราง
–  8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
–  9. อุตสาหกรรมดิจิทัล ห้องทดสอบ 5G แห่งแรกของอาเซียน
    – 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (และผู้สูงวัย)
    – 11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 – 12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิจัย

ความร่วมมือทางวิชาการ

    –  คณะทำงาน / หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษา หุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Autonomous electric vehicle charging mobile robot) ปี 2566 / บริษัท ออโตเมชั่น เฟิร์ส จำกัด

    –  คณะทำงาน / หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษา ระบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เครน 3 มิติและกล้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชเพื่อการพยากรณ์การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช ปี 2565 /
    –  คณะทำงาน / หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษา เครือข่ายหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปี 2564
    –  คณะทำงาน / หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษา การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ / บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2564
    –  คณะทำงาน ศึกษา การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับขนสินค้าเข้าออกจากรถบรรทุกตู้ขนส่งสินค้าโดยอัตโนมัติ JWD Pacific Cold Chain / ทุน วช อุตสาหกรรม ด้านการบินและโลจิสติกส์ ปี 2564
    –  คณะทำงาน / หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษา โครงการพัฒนาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับโรงงาน 4.0 / โครงการวิจัย basic research ประจำปี 2564 / ประกาศกรอบวิจัยจาก PMU (hold)
    –  คณะทำงานศึกษาและพัฒนาตู้จำหน่ายสินค้า ขนาดเล็ก S-BOX / CIRBOX ปี 2564
   –  คณะทำงาน / หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษา –  เครือข่ายหุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปี 2564 (hold)
   –   คณะทำงาน ศึกษา การพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อการคาดคะเนและการจัดการสุขภาพ ของเครื่องโม่หยาบวัตถุดิบ ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเครือเบทาโกร / สกว. ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม ปี 2563
   –  คณะทำงาน ศึกษา หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในงานดูแลรักษาพืช ปี 2563 (hold)
    –  ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด TESM (อบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติ ยานยนต์ไฟฟ้า)
    –  ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด ปี 2563
    –  บริษัท SNC Group หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปี 2563
    –  บริษัท เบทาโกร ระบบออโตเมชั่นแบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร ปี 2563
    –  ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช
    –  ความร่วมมือวิชาการ กับ คาทูนนาที (Katoen Natie) ปี 2562
    –  ความร่วมมือทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ – มอสโทริ (Mostori) ปี 2562
    –  ความร่วมมือทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ – พีทีที โกลบอล เคมิคอล
    –  เยี่ยมชมงานสุวรรณภูมิ PHASE 2 กับอิตาเลี่ยนไทย Italian-Thai Phase II Suwannabhumi Airport
    –  คณะทำงานพัฒนาศึกษา โครงการพัฒนาและวิจัยระบบเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเรือขุดเจาะสำหรับ ปตท สผ
    –  คณะทำงานความร่วมมือทางด้านวิชาการ, โครงการพัฒนาและวิจัยระบบควบคุมโรงกลั่นน้ำมันบริษัท, มาบตราพุต ระยอง
    –  คณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมจานดาวเทียม GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปี 2558
    –  คณะทำงานพัฒนาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโรงปูนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะ (MFA และ MIA) สำหรับโรงปูน SCG ท่าหลวง, สระบุรี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ปี 2559
   –  การแปลงรถกระบะไฟฟ้า / สกว. ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในอุตสาหกรรม
– รถไฟไทย ศึกษาระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 2558
    –  คณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมและเก็บข้อมูลอุโมงลมสำหรับออกแบบเครื่องบินน้ำ
   –  คณะทำงานพัฒนา การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันปั่นไฟขนาดเล็ก โดยวิธีการควบคุมย้อนกลับเชิงปริมาณ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2553

งานบริหารและการจัดการวิชาการ

   –  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน
   –  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560- 2562
   –  กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีการศึกษา 2560
   –  กรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการบินพาณิชย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558-2559
    –  ประธานกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีการศึกษา 2557 (ผู้ทรงคุณวุติภายนอก) มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี / ประเมินหลักสูตร
    –  กรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ปีการศึกษา 2557 (ผู้ทรงคุณวุติภายนอก)
    –  กรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560  (ผู้ทรงคุณวุติภายนอก)
    –  กรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560 (ผู้ทรงคุณวุติภายนอก)

 –  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการระดับชาติวารสาร SAU Journal of Science & Technology ปีการศึกษา 2559 
  –  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมทางวิชาการและหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร EEC

หัวหน้าโครงการและวิทยากร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (2023)
– หัวหน้าโครงการและวิทยากร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 (2022)
– วิทยากร SI Warrior, Advanced Data Science for Intelligent Business (2021)
– ผู้ประสานงานโครงการและวิทยากร Artificial Intelligent Robot (2020)
– ผู้ประสานงานโครงการและวิทยากร EEC เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม EEC (Robotics Innovation) (2019)
– วิทยากร Next Generation (Vehicle 2019) ยานยนต์สมัยใหม่ / โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

โครงการอบรมทางวิศวกรรม

– หัวหน้าโครงการและวิทยากรอบรม โครงการอบรมระบบการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (2023)
-“โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2563 ระดับภาคตะวันออกและภาคกลาง” (RAAS)
– หัวหน้าโครงการและวิทยากรอบรม การเขียนโปรแกรม PLC Automation Course 2020
– หัวหน้าโครงการและวิทยากรอบรม อบรม Control Design by LabVIEW 2019
– หัวหน้าโครงการ ออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับ RAAS​ DRONE 2019 (RAAS)
– ผู้ร่วมจัดโครงการ โครงการอบรม Arduino Programming for Alpha Robot  2019 /link 2
– วิทยากรโครงการ การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to Robotics with LEGO mindstorms) โครงการ วมว. (SCiUS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ (2018)
– วิทยากรโครงการ อบรมการเขียนโปรแกรม อบรม LabVIEW Arduino Interface Programming for Alpha Robot 2018
– วิทยากรโครงการ โปรแกรม LabVIEW Basic Programming with Arduino Interface 2018

วิทยากรและผู้จัดในงานสัมนา

– วิทยากร การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
– วิทยากร ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ AUTOMATION EXPO 2020
– วิทยากรและผู้จัดงาน ก้าวแรกสู่หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / ย้ายค่าย-คณะเดิม / หลักสูตร
– ผู้จัดงาน ครบรอบ 20 ปี คาทูนาที (KATOEN NATIE)
– วิทยากรและผู้จัดงาน งานพลังงานทางเลือก ที่ไบเทค-บางนา / 2 AFT 2014

งานสัมนาวิชาการ

The Engineering Education Innovation Exchange, University of Texas at Austin
– Universität Paderborn
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF
OVGU – Otto von Guericke University Magdeburg
The 1st APSCO & ISSI-BJ Space Science School
– the CONNECT2SEA session (2015) 1 2 3

งานประชุมวิชาการ

– ผู้นำเสนองาน / Section Chair งานประชุมนานาชาติ KU Sriracha International Forum 2021
– ผู้นำเสนองานวิจัย งานประชุมนานาชาติ KU Sriracha International Forum 2019
– ผู้นำเสนองานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ ICUSA 2019
– ผู้นำเสนองานวิจัย งานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย MENETT2019
– ประธานประจำกลุ่ม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
– ผู้นำเสนองานวิจัย IEEE International Conference ICAICTA 2018
– ผู้นำเสนองานวิจัย
– ผู้นำเสนองานวิจัย
SAE Conference @ 2010

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิจัยอื่นๆ

รางวัล / งานแข่งขัน

    –  ประกาศนียบัตรบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ
    –  รางวัล Best Paper งานประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย MENETT2019
    –  รางวัลงานวิจัยที่มีผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
    –  รางวัลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
   –   รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม Thailand Robot Design Contest : RDC 2019 (กลุ่มวิจัย RAAS)
    –  หัวหน้าโครงการการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขันประจำปี 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม Kusfen Racing Team มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา เข้าร่วมแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019 Student Formula
    –  หัวหน้าโครงการพัฒนาหุ่นยนต์การเกษตรสำหรับแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2018 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม RAAS KU เข้าร่วมแข่งขัน โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสาหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
    –  หัวหน้าโครงการ พัฒนาหุ่นยนต์การเกษตรสำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษาทีม RAAS KU เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ แข่งขัน Smart Automation 4.0 2018
    –  รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 (กลุ่มวิจัย RAAS)
   –  หัวหน้าโครงการการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขันประจำปี 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม Kusfen Racing Team มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา เข้าร่วมแข่งขัน 14th TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula

สิ่งประดิษฐ์

 –   ลิขสิทธ์โปรแกรมประเมินความสามารถในการทรงตัว (ทรัพย์สินทางปัญญา) ต้นแบบเครื่องวัดการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ
 –   อนุสิทธิบัตรเครื่องยืดหลัง(สิ่งประดิษฐ์)ได้รับการจดแล้ว (P1) (P2) ต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ

โครงงาน / การวิจัย การศึกษา

บทความวิจัย (Publication) >>LINK

วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
ทีมงานผู้ช่วยวิจัย / Engineering Researcher
– Fuzzy Supervisory Control and Implementation of a Flexible Joint SCARA Robot

โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
ทีมงานนิสิต / Engineering Project
…2021
    –  โครงงาน การออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ
…2020
    –  โครงงาน หุ่นยนต์ตรวจสอบรอยร้าวในท่อ / Katoe Natie
…2019 (note 1 2 3
    –  โครงงาน การออกแบบและการใช้งานหุ่นยนต์แบบสามก้านโยง
    –  โครงงาน การออกแบบเครื่องฉีดล้างโรงเรือนสุกร
    –  โครงงาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกถุงจากพาเลทอัตโนมัติ
    –  โครงงาน การออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
    –  โครงงาน ออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องทดสอบแรงกดอัตโนมัติ
    –  โครงงาน การศึกษาและออกแบบเครื่องลำเลียงผลิตภัณฑ์ด้วยสายพานและหุ่นยนต์คูก้า
    –  โครงงาน การออกแบบจิ๊กสำหรับตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานที่ใช้กับเครื่อง CNC และเครื่อง CMM
    –  โครงงาน โปรเจคออกแบบเครื่องอบแดดเดียว
    –  โครงงาน การใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดวัดระยะทางตรวจจับวัตถุ
…2018
    –  โครงงาน หุ่นยนต์เครนอเนกประสงค์ 7 แกน (7-axis Universal Gantry Robot)
    –  โครงงาน พัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินของกล่องควบคุมเครื่องยนต์
สำหรับรถ Formula Student 2018-2019

    –  โครงงาน หุ่นยนต์เรือเก็บขยะ
    –  โครงงาน เครื่องตัดหญ้าอัจฉริยะ
    –  โครงงาน ABB Barista
…2017
    –  โครงงาน Plant Automation for Production and Processing of Concrete and Cement
    –  โครงงาน Design and Implementation of Portable Flexible Joint SCARA Robot
    –  โครงงาน หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับตัดเค้ก (Design and Application of Human-Robot Collaboration using Industrial Robot)
    –  โครงงาน Gasoline Engine Control and Calibration using Standalone engine control unit (ECU) for The Formula Student Competition
    –  โครงงาน Design and Implementation of Portable Delta Robot
    –  โครงงาน Design and Application of Automatic Palletizing System using Vision
…2016
    –  โครงงาน Ball Balancing on a Stewart Platform / Fuzzy Control

ที่ปรึกษาโครงงานภาคอุตสาหกรรม

โครงงานการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ, บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
โครงงานการพัฒนาหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับตรวจสอบในโกดังสินค้า,บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
โครงงานการคาดคะเนการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องจักรกลแบบหมุน, บ. U-Industrial Tech Co.,Ltd
โครงงานติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานแบบอัจฉริยะ, บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
โครงงานบันทึกการเข้าออกของรถและการบริหารจัดการสั่งอาหาร, บจก.ยูโฟริช
โครงงาน เพาะเห็ดด้วยระบบอัจฉริยะ, บริษัทเมกก้าพาวเวอร์
โครงงานออกแบบเครื่องจักรอัจฉริยะสำหรับคัดแยกกุ้ง, Frynn Automation
โครงงานระบบตรวจสอบสินค้าและแสดงผลแบบอัจฉริยะ, บจ. ดิจิทรานส์โซลูชั่น
โครงงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบควบคุมเครื่องจักรและตู้แอร์, ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เปลี่ยนการคอนโทรลเป็น Fuzzy Logic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหาร. CPF
Sago control by Deep learning
Home Security Camera : Person Detection
Detect color of Fuse on PCB board by Program LABVIEW
Vision Detector
Personal Protective Equipment Detection
NetPIE for SCADA
Face Mask Detection
Controlling home appliances via internet
IC Board Deep Learning Classification
Poka Yoke Work Station
Robotic Safety Door System
Cartesian Robot with Smart Vision
Autonomous Warehouse Robot and E-Commerce System
Mini SCADA for Server room monitoring
Factoty Monitoring with PLC-Node red-Line
IoT PLC for Ventilation
Robotics Tracking System
PLC for Advanced Traffic Conrol (File / Paper)
Temperature Monitoring and Alarm
Robot Design for Cosmetic Production Line
Machine Monitoring in Plastic Production

สหกิจศึกษาและฝึกงาน / อื่นๆ

สหกิจศึกษา – โครงงานพัฒนาแบบจำลองสร้างแรงเสมือนจริง และหุ่นยนต์ ปี 2021
สหกิจศึกษา -โครงการพัฒนาศึกษาหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น ปี 2020
สหกิจศึกษา -โครงการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิท-19 COVID-19
สหกิจศึกษา -บริษัท ABB Robotics หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB THAILAND
นิเทศน์นิสิตฝึกงาน
เยี่ยมศูนย์ฝึกบุคคลากรด้านหุ่นยนต์ Yaskawa 2015/2020
เยี่ยมชมปรับปรุงโรงงาน Celestica 2018

อื่นๆเกี่ยวกับนิสิต/โครงการ
   –  2021 Robotics (RASE) Orientation and Ideas.
    –  KU International Engineering Exchange Program 2019
    –  TEEP Program
    –  นิสิตเก่า บริษัท Asahi Denso
    –  เปิดอบรมนิสิต Siemens PLC S7 300
– หัวหน้าโครงการ งานเส้นทางวิศวกรรมเครื่องกล 2561-2562
– ผู้ร่วมจัดโครงการ งานเส้นทางวิศวกรรมเครื่องกล 2560-2561
– ผู้ร่วมจัดโครงการ งานเส้นทางวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560
    –  งานรับปริญญานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2018 / part 2 / 3
    –  พิธีรับปริญญาบัตร. 2017 / Part 2 / 3
    –  สอบโครงงานนิสิตเครื่องกลฯ สายควบคุมหุ่นยนต์ 2015-6
    –  สอบโปรเจ็คนิสิตเครื่องกลและการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2014-15
    –  เรียนเขียนโปรแกรมระบบควบคุม Arduino LabVIEW Siemens

กิจกรรมอื่นๆ

ประชุมหารือ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมกลุ่มสัมมนา (Focus Group)​ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ / กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของ กสทช (ด้านกิจการโทรคมนาคม)​
กรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 2021 E-scooter
งานที่ปรึกษา 5G Business 2020
Newton Fund day 2017
Machine Design at Machinery and Automation System Center. 2017
PP17 event Life Purpose and Passion /2
Business Automated System E88 Bangkok

Humanoid Robot อัลบั้ม Humanoid Robot

LAB เครื่องยนต์ อัลบั้ม SRC Lab

อัลบั้ม Education Events

อัลบั้ม About

อัลบั้ม Lecture

ห้องปฎิบัติการ / ที่ทำงาน / [Integral]

วิศวกรออกแบบระบบอาคาร (Post) GIS Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง / RAAS
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ / RASE
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / KU Sriracha

Create AccountLog In Your Account