ไฮไลท์ (Highlight)

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา (link)

หุ่นยนต์ (Robotics)

การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ / ม.เกษตรศาสตร์ & บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

การวิจัยการออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ

ระบบอัตโนมัติ (Automation)

Measurements and Control ระบบแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง

SCADA โครงการพัฒนาวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแบบสกาดาสำหรับกระบวนการโพลิเมอไรเซชัน

ระบบ 5G เชื่อมโยงระบบอัตโนมัติด้วยเครือข่าย 5จี (5G testbed)

ยานยนต์สมัยใหม่

การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า

การออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ – กล่องสมองกล

แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน …ลดฝุ่นจากเครื่องยนต์ดีเซล

นวัตกรรมดีเซลติดก๊าซ NGV ดีเซลติดแก๊ส LPG

เทคโนโลยีดิจิทัล

Outdoor-Mining RIG / GPUs PC ตัวแรกในโลกที่วางไว้นอกอาคาร – ทีมงาน GulfThai

งานวิจัยใหม่

งานวิจัย  โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง
()

งานวิจัย ออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์สี่ขา
(Design and Control of Four-Legged Robot)

งานวิจัย ออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์หกแกนสำหรับงานเลเซอร์
Design and Control of 6 Axis Degree of Freedom Articulated Robot with Diode Fiber Coupling 980 nm Laser systems

งานวิจัย การวิจัยระบบหลบสิ่งกีดขวางในสายการผลิต
(Development of an Obstacle Avoidance System for Material Handling Vehicles)

งานวิจัย ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการลอยตะกอนแบบอากาศละลาย (ดีเอเอฟ)
(Automatic Control of a Dissolved Air Flotation (DAF) Pilot Plant)

งานวิจัย วิจัยหุ่นยนต์ SCARA

โครงการ หุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ทีม RAAS-1 การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021

โครงการ หุ่นยนต์สำหรับโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลิตผลทางการเกษตร ทีม RASEngi การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021

โครงการ หุ่นยนต์จัดการด้าน Warehouse คลังสินค้า และด้าน Logistic ทีม Macaca mulatta การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021

งายวิจัย โครงการอื่นๆ

   –  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
   –  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
   –  3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  –  4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
   –  5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
   –  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (และระบบอัตโนมัติ)
   –  7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิกติกส์ (และอวกาศ)
        อุตสาหกรรมระบบราง
–  8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
–  9. อุตสาหกรรมดิจิทัล ห้องทดสอบ 5G แห่งแรกของอาเซียน
   – 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (และผู้สูงวัย)
   – 11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 – 12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, K.Yaovaja
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS)
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) (RASE)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, KU Sriracha
Research and Academic Services Project / Committee
Professional Certification
Publication

Create AccountLog In Your Account