โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2565 EEC Automation Park

โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2565 EEC Automation Park

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / Asst.Prof. Kittipong Yaovaja (D.Eng)
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (Head of RAAS research Group)

เยี่ยม EEC Automation Park หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประเมินโครงการ 6 โครงการ บริษัท System Intregator, วิศวกรโรงงาน, เจ้าของโรงงาน โครงการ System Developer สร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์รอบหน้าจัดกันเข้ามาสมัครเยอะๆเลยครับ โครงการฟรี พัฒนาวิศวกรไทย พัฒนาฝีมือคนไทย รุกตลาดในประเทศ ต่อยอดต่างประเทศ ประเทศไทยไประดับโลก

ประเมินโครงการพัฒนานักประดิษฐ์ Automation Park

 1. IoT Cooling Tower System (PLC+Node-red or OPC)
 2. IoT Database
 3. Scada Overall Energy Efficiency Genesis64
 4. Autonomous Mobile Robot Assembly line
 5. Robot Goods Classification with CiRA CORE
 6. PLC Robot Conveyor with SCADA

Automation ParkAutomation line -​Mitsubishi Robot on Facobot AMR. Station. IIoT. AS/RS. Training Room ใครสนใจมาเที่ยวบ้าง

เกี่ยวกับ EEC Automation Park

e-F@ctory Model line

7 main technologies adopted in e-F@ctory Model line
CUSTOMIZATIONcustomization รองรับลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน สามารถปรับแต่งสินค้าและบริการได้ด้วยตัวเอง สามารถตอบสนองต่อรสนิยมและความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด
FLEXIBLE MANUFACTURINGระบบที่มีการยืดหยุ่นในด้านการผลิต จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปผลิตโปรดักส์อื่น หรือ ปรับลําดับขั้นตอนในการผลิต รวมถึงมีความคล่องตัวที่จะใช้เครื่องจักรได้อย่างหลาหลาย
REMOTE MANAGEMENTการใช้ Remote monitoring ในโรงงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตได้ สามารถมองเห็นข้อผิดพลาดแม้ไม่ได้อยู่ในไลน์การผลิตซึ่งนำมาสู้การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น ระบบ SCADA หรือ MC Works64 ของ Mitsubishi ที่มีฟังก์ชัน Web HMI สามารถดูกระบวนการผลิตได้โดยไม่ต้องอยู่ในโรงงาน
ENERGY MANAGEMENTมองเห็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ Real-time ด้วย EcoWebServer ระบบที่นำค่าการใช้พลังงานมาแสดงในรูปแบบแดชบอร์ดเฉพาะ สามารถประเมินค่าดีมานด์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปการวางแผนการใช้พลังงานในลำดับถัดไป
ROBOTICSการนำหุ่นยนต์มาใช้งานในอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในฟังก์ชันการทำงานซ้ำๆ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย โดยนำแรงงานคนไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาระดับความรู้ในด้านต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งใน Model line นี้มีการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับ AGV ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ รวมถึงการใช้งานร่วมกับ 3D Vision และ vision sensor ในการคัดแยกหรือตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุ
BIG DATAการจัดการ Big data โดยครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม การวิเคราะห์ การวินิจฉัยไปจนถึงการส่งฟีดแบคกลับไปยังกระบวนการผลิต Big data ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิต เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดได้ในหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดและรักษาลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการใช้ข้อมูลในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
EDGE COMPUTINGใช้เทคโนโลยี Edge computing ในการจัดการข้อมูลที่ได้จากไลน์การผลิตก่อนส่งไปสู่ระดับชั้น IT system ทำให้เกิดการผนวกรวมแบบไร้ขอบเขต นำมาซึ่งการผลิตที่ยืดหยุ่น และนอกจากนี้ยังสามารถนำค่าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แบบ real-time เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยใช้เทคโนโลยี และส่งฟีตแบคไปยังกระบวนการผลิต


————–


Fabrication laboratory หรือ FabLab เป็นหน่วยบ่มเพาะทักษะและความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบรวมไปถึงความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต และบุคคลที่สนใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการต่อยอดความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สู่การพัฒนาประเทศตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต
พื้นที่ FabLab ประกอบด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้ผู้เข้าใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจ ที่เป็นพื้นฐานต่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่รองรับกลุ่มผู้เข้าใช้ ประกอบด้วย
ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro:Bit Kidbright Arduino ESP32 และ Raspberry Piชุดเครื่องมือช่างพื้นฐาน เช่น ไขควงไฟฟ้า ประแจ และสว่าน เป็นต้นชุดเครื่องมือด้านอีเล็คทรอนิกส์ เข่น หัวแร้งบัคกรี อุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน และบอร์ดวงจรอย่างง่ายชุดเครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปสิ่งประดิษฐ์ เช่น 3D printer และ Lasor machine เป็นต้น


——————

Training-Courses

MITSUBISHI COURSE AND WORKSHOP

https://www.mitsubishifa.co.th/en/Training-Courses.php

INDUSTRIAL AUTOMATION COURSE

Industrial Automation Collaborative robot (TM Co-Robot) ระดับพื้นฐาน 600 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และใบการันตีความสำเร็จ)

พัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับการเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

รุ่นที่ 8 (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์) 8-9 พ.ค. 64 15-16 พ.ค. 64 22-23 พ.ค. 64 29-30 พ.ค.64

หลักสูตรการติดตั้งและการประกอบลูกปืนอุตสาหกรรม
(Industrial Bearing mounting and dismounting)

เนื้อหาในการอบรม

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งตลับลูกปืน
 • ค่าพิกัดงานสวม
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยในงานติดตั้งและซ่อมบำรุง
 • การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนด้วยวิธีทางกลทางความร้อน และด้วยแรงดันน้ำมัน
 • การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนด้วยวิธีต่างๆ ภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท พิเศษลงทะเบียนก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ลดเหลือเพียง 900 บาท

การออกแบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Tecnomatix Process Simulation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (DTM)

หัวข้อการอบรม

 1. แนะนำ Process Simulate Robotic
 2. ความสามารถและปรโยชน์ของ Process Simulation
 3. การสร้าง Kinematics
 4. การวางตำแหน่งต่างๆของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 5. การจำลองกระบวนการหยิบจับเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (Material Handling) ด้วยหุ่นยนต์แขนกล
 6. การจำลองกระบวนการเชื่อมแบบเส้นต่อเนื่อง (Arc Welding) ด้วยหุ่นยนต์แขนกล
 7. การสร้าง Process Simulate Off-line Programing
 8. การจำลองการทำงานของคนเพื่อออกแบบมาตรฐานการทำงาน
วิทยากรคุณรุ่งโรจน์ เชียงทอง ผู้เชี่ยวชาญ Tecnomatix จากบริษัท DTM
ค่าใช้จ่ายในการอบรม2,000 บาท (โอนก่อน 8 ตุลาคม ลดเหลือเพียง 900 บาท)

การอบรม การยกระดับกระบวนการผลิต สู่อุตสาหกรรม 4.0

เป็นหลักสูตรอบรมที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยระบบ Automation “การถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0”

หัวข้อการอบรม

 1. การเพิ่มผลผลิตด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหา
 2. วิทยาการด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ๔.๐
 3. เทคโนโลยีด้าน IoT และกิจกรรม Workshop
 4. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ Dobot และกิจกรรม Workshop
วิทยากรEEC Automation Park Team
ค่าใช้จ่ายในการอบรม5,000

Vision with Raspberry Pi
15-16 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi

การยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ให้มีความความสามารถในการใช้งาน Vision with Raspberry Pi เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบัน และเป็นการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการเพิ่มความรู้และขีดความสามารถให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง Vision Application/Image Processing บน Raspberry Pi

หัวข้อการอบรม

 1. การพัฒนา LabVIEW บน Raspberry Pi เบื้องต้น
 2. โครงสร้างการทำงานของ LabVIEW Linux(RT)
 3. โครงสร้างและหลักการพื้นฐานของาน Machine Vision
 4. การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ กล้อง ไฟ การจัดแสดง ให้เหมาะกับงาน
 5. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย LabVIEW ร่วมกับ OpenCV และ NI-Vision
 6. การพัฒนา GUI ด้วย LabVIEW สำหรับงาน Machine Vision
วิทยากรคุณอมรเทพ ผันสิน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม3,000

หัวข้อการอบรม

การอบรมการใช้งานโปรแกรม LabVIEW

การยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ให้มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม LabVIEW เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบัน

 1. Introduction to LabVIEW and Developmet Environment 1 and 2
 2. SubVI, Custom Control and Debugging technique
 3. Programming and Stat Machine (Optional)
วิทยากรกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม3,000

orkshop การใช้งาน PLC Mitsubishi เบื้องต้น

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความรู้จักกับ PLC รู้จักการแบ่งประเภทของ PLC ในปัจจุบัน มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานในการใช้งาน PLC เบื้องต้น เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจของแรงงานในประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0

หัวข้อการอบรม

 1. ทำความรู้จักกับ PLC (programmable logic controller)
 2. การแบ่งประเภทของ PLC
 3. การเขียนโปรแกรมลงบน PLC โดยใช้โปรแกรม GXwork 2 และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ทยากรดร.จิตติ พัทธวณิช
ค่าใช้จ่ายในการอบรม1,000 บาท

DIGITAL SKILL COURSE

Digital Skillการประยุกต์ใช้ Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นคลาวด์ในระบบเครือข่ายหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบคลาวด์ (Private cloud) บน Raspberry Pi สำหรับเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ และสร้างกระดานแสดงผล (Dashboard) สำหรับระบบเครือข่ายส่วนตัวระบบ IoT ระบบคลาวด์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการเขียนโปรแกรมด้วย Node-redการส่งข้อมูลไปยังการใช้งานฐานข้อมูลแบบ Time series database (Influx DB)การสร้างกระดานแสดงผลด้วยโปรแกรม Grafanaจำนวนวันอบรม 2จำนวนผู้เข้าอบรม 10วันที่อบรม วิทยากร จิตติ พัทธวณิชค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000

Workshop การใช้งาน ESP32 สำหรับ IoTเป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความรู้จักกับ ESP32 กับ IoT การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Arduino ลงใน ESP32 ข้อแตกต่างระหว่าง Arduino และ ESP32 การใช้งาน WIFI และ Bluetooth กับ ESP32 การสร้าง Webserver เพื่อควบคุมและรับค่าอิเล็กทรอกนิกส์ การส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือไปยัง ESP32 ผ่าน Bluetooth เพื่อควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มินิโปรเจ็ค IoT ด้วย ESP32 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0หัวข้อการอบรมทำความรู้จักกับ ESP32ESP32 vs Arduinoใช้งาน WIFI และ Bluetooth กับ ESP32สร้างระบบ IoT ด้วย ESP32วิทยากร จิตติ พัทธวณิชค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000

Workshop การเขียนโปรแกรม Pythonเป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความรู้จักกับ Python programming language การใช้ Anaconda สำหรับ package management โครงสร้างภาษา Python การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้นด้วย IDE การติดตั้ง Python package ด้วย anaconda การใช้งาน Python package ที่เป็นพื้นฐานสำหรับ data science เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0
หัวข้อการอบรมทำความรู้จักกับ Python programming languageทำความรู้จักกับ Anacondaใช้งาน Anaconda สำหรับ package managementเขียนโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐานด้วย IDEใช้งาน Python package ในการเขียนโปแกรม Python สำหรับงาน data science ขั้นพื้นฐานจำนวนวันอบรม 1จำนวนผู้เข้าอบรม 20วิทยากร ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,500

ON DEMAND COURSE

Product specificเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหลากหลายยี่ห้อ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการผลิตระดับ Shop floor, อุปกรณ์เชื่อมโยง ประมวลผล และเก็บข้อมูลในระดับ Edge computing และ อุปกรณ์ที่ส่งผ่านข้อมูลสู่ระดับ IT system รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น Solution provider ของกลุ่ม Startup และ Developer ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

INSPIRATION COURSES

Inspirationเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างจินตนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใช้ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ใน FabLab โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยเหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องการต่อยอดจินตนาการของตนเองไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นได้จริง
ในการสร้าง Inspiration ให้กับบุคคลที่เข้ามาที่ FabLab นั้น ทาง EEC Automation Park มีเป้าหมายที่จะนำเสนอการเรียนรู้แบบเข้าถึงให้กับกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 7 โรงเรียน โดยที่กิจกรรม Automation Roadshow ได้มีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้นักเรียนมีโอกาสได้จับต้องและใช้งานจริง ซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วย แขนหุ่นยนต์ Dobot หุ่นยนต์ Micro:bit Maqueen และชุดจำลอง PLC ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรม Automation Roadshow นั้นจะมีการดำเนินการต่อไปให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ และทางโรงเรียนที่สนใจในกิจกรรมนี้ สามารถติดต่อได้ที่

WORKING AND MEETING

เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจใหม่ (Startup) เพื่อการเจรจาธุรกิจและความร่วมมือ รวมถึงการเช่าพื้นที่ดำเนินกิจกรรมธุรกิจที่ตอบโจทย์การหา Solution ให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับการผลิตเป็นอุตสาหกรรม 3.0 และ 4.0
นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่จัดประชุมสำหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาด 80 ตารางเมตร จำนวน 3 ห้อง และพื้นที่ห้องประชุมขนาด 55 ตารางเมตร และ 25 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเข้าใช้พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาระบบการผลิต โดยมีกลุ่มนักวิจัยระดับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันเครือข่าย EEC Automation Park ทั้งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการสารสนเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ
ประกอบด้วยการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบ System Integrator และกลุ่มอุตสาหกรรม Mass production ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการผลิตจากไปเป็นอุตสาหกรรม 3.0 และอุตสาหกรรม 4.0 โดย EEC Automation Park มีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ System Integrator และบริษัทชั้นนำ ที่ครอบคลุม Solution platform, Business networking และ Technology provider เพื่อการพัฒนาภาคการผลิตแบบครบวงจร ทั้งในระดับ Shop floor, Edge computing และ IT system เพื่อการพัฒนาภาคการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

CONSULTING & BUSINESS MATCHING

นอกจากกลุ่ม System Integrator แล้ว EEC Automation Park รองรับการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ เข้าร่วมการใช้พื้นที่ Consulting & Business Matching เพื่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Vision
EEC Networking Center for Industry 4.0 Workforce and Technology Development

History
EEC Automation Park is a human development and technology transfer center for Industry Automation. At EEC Automation Park, we believe in the transformative power of Industry 4.0 which will bridge the gap between operational technology and information technology that will lead to increased productivity, improved efficiency, safer workplaces, reduced factory lead times, and the list goes on.

Our goal is to be an alliance network that brings about the technology and innovation to the industry by means of industry 4.0 technology transfer, hands-on educating on industry 4.0, demand-supply technology matching and improving workforce skills to be in accordance with industry standards. With our location in the Eastern Economic Corridor (EEC), we can create the future and next generation workforce, which then can drive the technology and industry in Thailand to the better future.

22/11/18: The first meeting was held between Eastern Economic Corridor Human Development Center (EEC-HDC), Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand (MELFT) and Burapha University to discuss about the creation of a human development center on industrial automation at Burapha University.
4/12/18: A meeting was held between MELFT and Burapha University to discuss about business directions for EEC Automation Park, and a specific area for the center, which the joining area of Mechanical Engineering and Industrial Engineering buildings was chosen.
28/2/19: A meeting was held between Mitsubishi Electric Corporation Factory Automation Systems Group executive board and Burapha University to discuss about EEC Automation Park strategies and the EEC Automation Park construction site visit was arranged.
20/03/19: A meeting to discuss about the development of an industrial automation human development center between educational institutions in the area was held with representatives from
Burapha University
Kasetsart University: Sriracha Campus
Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: Rayong Campus
Rayong Technical College
IRPC Technological College
Eastern Technological College (E.Tech)
Thai-German Institute (TGI)
Institute for Skill Development Region 3 Chonburi
22/3/19: A memorandum of agreement (MOA) signing ceremony between Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand (MELFT) and Burapha University was held at the Siam Kempinski hotel. Mr.Yutake Kawasaki, managing director of MELFT and Assoc. Prof. Dr. Somnuk Theerakulpisut, president of Burapha University, have signed the MOA to collaborate on the creation of EEC Automation Park, with Dr. Kanit Sangsubhan as an attesting witness.
3/5/19: A steering committee meeting was held at Burapha University with more than 15 institutions/organizations to plan collaboration between members of the network.
31/10/19: A meeting between Mitsubishi Electric Corporation Factory Automation Systems Group, Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand (MELFT) and Burapha University was held with the following representatives from Mitsubishi Electric Corporation Factory Automation Systems Group.
1) Mr. Toshiya Takahashi Vice President of Factory Automation Group, Mitsubishi Electric
Corporation.
2) Mr. Hajime Sugiyama Factory Automation System Group, Industrial IOT Evangelist.
3) Mr. Wichiene Ngamsukkasemsri Managing Director of Mitsubishi Electric FA (Thailand)
4) Mr. Norimichi Yahagi Director of Mitsubishi Electric FA (Thailand).
13/12/19: A steering committee for strategic planning and the steering committee was extended to expand collaboration from more partners.
4/3/19: The first phase of EEC Automation Park construction was started with the Learning Center to host the smart factory model line from Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand (MELFT).
18/9/19: “A Collaboration for Workforce Improvement” will be held at EEC Automation Park to announce the EEC Automation Park collaborative network.
Automation Park representative has also joined subcommittee in Manufacturing Automation and Robotics Academy (MARA) and Center of Robotics Excellence (CoRE) to strengthen collaboration between various organizations and institutions.

EEC Automation Park
Address Faculty of Engineering, Burapha University
169 Long-Hard Bangsaen Rd., Saensook District, Muang, Chonburi, 20131, THAILAND

ข้อมูลจาก : https://automationpark.or.th/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา / Asst.Prof. Kittipong Yaovaja (D.Eng)
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง (Head of RAAS research Group)

Related Posts

Create AccountLog In Your Account