สัมมนา “Automation Expo 2020”

สัมมนา “Automation Expo 2020”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา 

AEX 1201 – THE FUTURE OF WORK WITH AUTOMATION ทักษะการทำงานในอนาคตกับระบบอัตโนมัติ

Section AUTOMATION & ROBOTICS

วันที่ / เวลา 27 สิงหาคม 2563 / เวลา 09.15 น. – 12.00 น.

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
Robotics and Advanced Autonomous Systems (RAAS)

หลักการและเหตุผล
ในอนาคตระบบหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน เพราะถือว่าการทำงานของระบบดังกล่าวมีความแม่นยำและคาดคะเนได้ดีกว่ามนุษย์ มีส่วนในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งด้านสินค้าและบริการ ทั้งยังช่วยในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็ว ตอบสนองและเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และในวงกว้างมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแรงงานของตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังอยู่ในช่วงการปฏิวัติทักษะโดยได้รับแรงผลักดันเบื้องต้นจากระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เนื้อหาการสัมมนา
การพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคต และทักษะที่ต้องรีบเรียนรู้

“Log In S2045681”

Youtube VDO “List”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Create AccountLog In Your Account